Kolofon
Zgodovina historične misli : Tretja izdajaTehnična urednika:
Aleš Pogačnik
Andrej Pančur

Prevod:
Kozma Ahačič
Maja Breznik
Pavel Češarek
Janez Fašalek
Kajetan Gantar
Nada Grošelj
Matej Hriberšek
Djurdja Hrženjak
Jera Ivanc
Andrej Jereb
Jerneja Kavčič
Peter Klepec
Jože Košar
Oto Luthar
Irena Naglič
Neda Pagon
Gregor Pobežin
Rado Riha
Anton Sovrè
Jože Šmit
Nina Svetlič
Marjeta Šašel Kos
Marko Štuhec
Marijan Tavčar
Boštjan M. Turk
Matjaž Vesel
Janja Žmavc

Jezikovni pregled:
Vid Sagadin ŽigonTretja izdaja, ki je hkrati tudi prva e-izdaja, temelji na drugi (slovenski) izdaji iz leta 2016, v katero pa je bilo vključeno tudi tam izpuščeno poglavje iz prve izdaje, "Pomen filozofov in govornikov za zgodovinopisje".

Štetje besed: besede 356663, znaki (s presledki) 2297119.

Založba ZRC, ZRC SAZU
zalozba@zrc-sazu.si Novi trg 2
1000 Ljubljana
SI-SLOVENIA

Ljubljana

http://hdl.handle.net/11686/41748

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=302741504
ISBN 978-961-05-0238-8 (html)