Življenja in dela / Kulturnozgodovinske študije

1 Titles

Inštitut za kulturno zgodovino / Institute of Cultural History

Knjižna zbirka Življenja in dela je začela izhajati konec leta 2000, kmalu po nastanku Inštituta za biografiko in bibliografijo ZRC SAZU, predhodnika današnjega Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU. Njen temeljni namen je domači in tuji javnosti predstaviti rezultate znanstvenoraziskovalnega dela delavcev inštituta ter zunanjih sodelavcev. Ker je področje kulturnozgodovinskih raziskav zelo razvejano, so se znotraj zbirke oblikovale podzbirke. Predstavitvam rezultatov biografskih in bibliografskih raziskav ter objavi virov s tega področja je namenjena podzbirka Biografske študije (do leta 2015 se je podzbirka imenovala Biografske in bibliografske študije, ISSN 1580-6057). Z razširitvijo področja raziskav in preimenovanjem inštituta v Inštitut za kulturno zgodovino je začela izhajati podzbirka Kulturnozgodovinske študije. Sodelovanje z Mestno občino Ljubljana pa je vzpodbudilo nastanek podzbirke Ljubljanski portreti.

The book collection Življenja in dela ('lives and works') was first issued at the end of 2000, soon after the foundation of the Institute of Biography and Bibliography ZRC SAZU, the predecessor of the present-day Institute of Cultural History ZRC SAZU. Its basic aim is to present the domestic and foreign public with the results of the scholarly and research work performed by the members of the institute and external collaborators. Given that research in cultural history is highly diversified, the collection has been divided into sub-collections. Presentations of results of biographical and bibliographical research as well as publications of sources in this field are available in the sub-collection Biografske študije ('biographic studies', up to 2015 Biografske in bibliografske študije, ISSN 1580–6057). By extending the scope of research and renaming the institute into the Institute of Cultural History, we have undertaken the publishing of the sub-collection Kulturnozgodovinske študije ('cultural history studies'). Cooperation with the City Municipality of Ljubljana led to the creation of the sub-collection Ljubljanski portreti ('portraits of Ljubljana').

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A18
Inštitut za kulturno zgodovino / Institute of Cultural History
Online ISSN 2712-2778
Print ISSN 1855-9360

All Books

Cover for »Žitje protopopa Avvakuma«. Ruska tradicija na preizkušnji »Žitje protopopa Avvakuma«. Ruska tradicija na preizkušnji
Življenja in dela / Kulturnozgodovinske študije V / 2

Neža Zajc
23. November 2009