Glagolski vid v sodobni slovenščini 1. Besedotvorje in pomen

Authors

Domen Krvina

Monografija prinaša prvi celovit opis kategorije glagolskega vida v sodobni slovenščini. Izpostavljena in gradivno podrobno proučena sta zlasti medsebojno prepletena besedotvorni in pomenski vidik, na več mestih pa ju spremlja tudi skladenjski vidik. Čeprav je v slovenščini spreminjanje vida (dovršnik v nedovršnik ali obratno) pri prehajanju med različnimi situacijami v besedilu nekoliko manj izrazito kot npr. v ruščini, pa jo kategorija vida kljub temu izrazito zaznamuje. V SSKJ so bile tako ob veliki zbližanosti posameznih pomenov glagolov nasprotnega vida razlage usklajene tako, da se razlikujejo le v vidu. Za takšen odnos v vsaj enem pomenu glagolov nasprotnega vida se predlaga poimenovanje vidsko razmerje – pojavlja se ne le v odnosu med glagolskimi sestavljenkami in njihovimi izpeljankami (npr. sestaviti : sestavljati), temveč tudi med nepredponskimi nedovršniki in sestavljenkami s predponskimi obrazili z visokim vidskorazmernim potencialom (npr. kuhati : skuhati, brisati : pobrisati/obrisati, pisati : napisati; kašljati : zakašljati).

 

The monograph provides the first comprehensive description of the category of verbal aspect in modern Slovene. The functioning of verbal aspect on the word-formation and semantic levels, which are closely intertwined, is examined in detail, while the syntactic level complements them frequently. Although in Slovene the change of verbal aspect (perfective : imperfective or vice versa) in transition between different syntactic contexts is somewhat less pronounced than, for example, in Russian, the category of verbal aspect nevertheless remains an important part of its grammatical system. Thus, in the SSKJ (The Dictionary of the Slovenian Standard Language) one can observe the unification of dictionary definitions in cases where semantic difference between the meanings of the verbs of opposite aspect approaches 0 (aspectual correlates). Such a relationship in at least one of the meanings of the verbs of opposite aspect is termed aspectual correlation – it occurs not only in the relationship between verbal derivatives by prefixation and their derivations (e. g. sestaviti : sestavljati), but also between non-prefixed imperfectives and derivatives by prefixation containing prefixes with high aspectual-correlation potential (e. g. kuhatiskuhati, brisatipobrisati/obrisati, pisatinapisati; kašljatizakašljati).

Downloads

Download data is not yet available.
26. April 2018

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

10.05.2022

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

978-961-05-0074-2

Date of first publication (11)

26.04.2018

Physical Dimensions

145 mm x 240 mm
Paperback