Lingua Slovenica

18 Titles

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

V zbirki izhajajo priročna in praktična dela, ki aktualizirajo odprta vprašanja sodobnega slovenskega jezika z različnih vidikov – aplikativnih, teoretičnih in razvojno-preglednih. Namenjena je tako strokovnjakom kot laični javnosti, zainteresirani za vprašanja sodobnega jezika. V podzbirki Fontes izhajajo znanstvene izdaje (i)zbranih jezikoslovnih del, prispevkov in spisov slovenskih jezikoslovcev. Prispevki so urejeni po tematski sorodnosti in opremljeni navadno s spremno študijo urednika, bibliografijo, stvarnimi in imenskimi kazali ter prispevki, ki še na druge načine osvetljujejo delo predstavljenega avtorja.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A31
Online ISSN 2712-326X
Print ISSN 1855-9425

All Books

Veznik v slovenščini. Jezikoslovni spisi III

Lingua Slovenica Fontes 3
Breda Pogorelec
8. April 2021

Semantična prozodija. Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki

Lingua Slovenica 16
Mojca Šorli
24. November 2020

Prostomorfemskost v slovenščini

Lingua Slovenica 15
Andreja Žele
5. July 2019

Leksikalna sinonimija v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika

Lingua Slovenica 14
Jerica Snoj
25. January 2019

Glagolski vid v sodobni slovenščini 1. Besedotvorje in pomen

Lingua Slovenica 13
Domen Krvina
26. April 2018

Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja

Lingua Slovenica 12
Špela Petric
26. April 2018

Terminologija v Evropski uniji

Lingua Slovenica 9
Tanja Fajfar
4. January 2017

Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov

Lingua Slovenica 7
Andrej Perdih
18. April 2016

Stilistika slovenskega knjižnega jezika. Jezikoslovni spisi II

Lingua Slovenica Fontes 2
Breda Pogorelec
17. June 2011

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika. Jezikoslovni spisi I

Lingua Slovenica Fontes 1
Breda Pogorelec
17. June 2011

Slovenska pravna terminologija. Od začetkov v 19. stoletju do danes

Lingua Slovenica 5
Mateja Jemec Tomazin
3. December 2010

Slovenska krščanska terminologija. Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja

Lingua Slovenica 4
Andreja Legan Ravnikar
12. January 2008

Stalne besedne zveze v slovenščini. Korpusni pristop

Lingua Slovenica 3
Polona Gantar
16. January 2007

Jezik med umetnostjo in znanostjo. Slogovne razprave

Lingua Slovenica 2
Tomaž Sajovic
13. January 2006