Historična topografija Kranjske (do 1500)

Authors

Miha Kosi
Jurij Šilc

V prvi knjigi iz nove serije historično-topografskih priročnikov smo obdelali ozemlje dežele Kranjske do leta 1500. V obravnavo je zajetih 3608 kranjskih toponimov (vasi, zaselkov, trgov, mest, gradov, dvorcev, ledinskih in vodnih imen idr.) z nekdanjimi variantami njihovih imen, kot jih zasledimo v virih do leta 1500 (listine, urbarji, fevdne, računske, notarske, kopialne knjige ipd.). Gesla so urejena po abecednem zaporedju in vsak zapis starega imena je opremljen z datumom, navedbo vira, v katerem ga zasledimo, nahajališčem vira (arhiv, knjižnica ipd.) ter eventuelno objavo vira (publicirane zbirke). Celoten korpus zajema več kot 24.400 nekdanjih variant zemljepisnih imen Kranjske (paleonimov).

Dobra štiri leta po izidu prve izdaje Historične topografije Kranjske (2016) februarja 2021 z veseljem predajamo v uporabo dopolnjeno izdajo. Druga izdaja obsega (brez registra na koncu) 1841 strani, kar je za okroglih 40 odstotkov več od predhodnice. Nova vsebina vključuje 445 novo identificiranih lokacij od sukpno 4040 in preko 9000 novih paleoniomov, njihovo število se približuje 34.500. Delo pred vami temelji na 89 evidentiranih zbirkah listin iz 62 različnih arhivov in več kot 300 kodeksih ter spisih iz slovenskih, avstrijskih, italijanskih, hrvaških, madžarskih, nemških in čeških arhivov ter knjižnic.

Dopolnjeni in elaborirani sta bili tudi v prvi izdaji zapostavljeni gesli *Ljubljana* in *Škofja Loka* ter odpravljene vse ugotovljene napake in dodatno identificirane nekatere doslej še nerazrešene lokacije. 

Pri novih geslih je bila upoštevana nekoliko nadgrajena metodologija. To se odraža v občutno bogatejšem kontekstu – širšem citatu iz originalnega vira, v katerem se pojavlja paleonim. Kjer je le možno, je ta po novem obsežnejši in prinaša celostnejše informacije o nepremicninah, osebah in dogodkih, povezanih z zadevno lokacijo. 

Priročnik s spremljajočo spletno aplikacijo, povezano z zemljevidom (http://topografija.zrc-sazu.si/), bo nadvomno zanimiv za strokovnjake različnih znanstvenih disciplin (zgodovinarje, geografe, arheologe, etnologe, jezikoslovce …), kot tudi za ljubiteljske zgodovinarje in domoznance.

Downloads

Download data is not yet available.
1. November 2016

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-974-9

Out-of-print / deletion date (13)

16.02.2021

Last reprint date (12)

03.02.2022