Historična topografija Kranjske (do 1500)

Authors

Miha Kosi (ed.), Matjaž Bizjak (ed.), Miha Seručnik (ed.), Jurij Šilc (ed.)

V prvi knjigi iz nove serije historično-topografskih priročnikov smo obdelali ozemlje dežele Kranjske do leta 1500. V obravnavo je zajetih 3608 kranjskih toponimov (vasi, zaselkov, trgov, mest, gradov, dvorcev, ledinskih in vodnih imen idr.) z nekdanjimi variantami njihovih imen, kot jih zasledimo v virih do leta 1500 (listine, urbarji, fevdne, računske, notarske, kopialne knjige ipd.). Gesla so urejena po abecednem zaporedju in vsak zapis starega imena je opremljen z datumom, navedbo vira, v katerem ga zasledimo, nahajališčem vira (arhiv, knjižnica ipd.) ter eventuelno objavo vira (publicirane zbirke). Celoten korpus zajema več kot 24.400 nekdanjih variant zemljepisnih imen Kranjske (paleonimov).

Priročnik s spremljajočo spletno aplikacijo, povezano z zemljevidom (http://topografija.zrc-sazu.si/), bo nadvomno zanimiv za strokovnjake različnih znanstvenih disciplin (zgodovinarje, geografe, arheologe, etnologe, jezikoslovce …), kot tudi za ljubiteljske zgodovinarje in domoznance.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Historična topografija Kranjske (do 1500)
Published
1. November 2016
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-254-974-9