Varovanje in trajnostni razvoj kulturne pokrajine Ljubljanskega barja

Authors

Znanstvena monografija podaja spoznanja o strukturi in funkciji kulturne pokrajine Ljubljanskega barja, ki jo sestavljajo ravnina, sredi katere se dvigajo osamelci, ter hribovje in gričevje na obrobju. Večji del območja, ki ga bistveno zaznamuje voda in izjemna biotska pestrost, je bil leta 2008 razglašen za Krajinski park Ljubljansko barje. V raziskavi smo na treh pilotnih območjih identificirali 28 pokrajinskih gradnikov, ki so odvisni od geološke podlage, vode ter od rabe zemljišč in prispevajo h pokrajinski pestrosti. Pomemben vpliv na rabo zemljišč imajo kmetijska plačila kmetom, ki največ prispevajo k obdelanosti zemljišč ter sonaravni reji, precej manj pa k ohranjanju bolj naravnih pokrajinskih gradnikov. V monografiji ugotavljamo, da je z vidika trajnostnosti ključno stremljenje k takšni pokrajinski pestrosti, ki zagotavlja čim boljše delovanje pokrajine in več različnih ekosistemskih storitev. Analiza razvoja pilotnih območij v štirih časovnih obdobjih  je pokazala, da so bile sprva v pokrajini glavne gonilne sile kmetijstvo, poselitev in upravljanje z vodo, v zadnjih desetletjih pa postajata vse pomembnejši gonilni sili naravovarstvo in turizem.

 

The monograph ('Protection and sustainable development of a cultural landscape: the case of Ljubljana Moor') introduces research findings about the structure and functions of the Ljubljana Moor (Ljubljansko barje) cultural landscape. This landscape is composed of a plain with isolated hills (inselbergs) and hills on the outskirts. Floods are still frequent. Due to its exceptional biodiversity, in 2008 the area was proclaimed a landscape park. In the study we identified 28 landscape elements in 3 pilot sites – depending on the geological substratum, water, and land use – which contribute to landscape diversity. Payments to farmers have a significant impact on land use which influences greatly land cultivation and sustainable breeding, while these have a considerably lower influence on  the preservation of semi natural landscape elements. We discovered that in terms of sustainability the key tendency is to strive to such a landscape diversity that ensures optimum landscape functioning and various ecosystem services.The analysis of landscape changes over 4 study periods showed that, initially, agriculture, settlement, and water management were the main drivers; however, over recent decades the importance of nature protection and tourism has increased. In today’s landscape there are two conflicting trends: intensification and land abandonment . Based on the aforementioned  findings, we designed 27 measures for the protection and sustainable managment of the Ljubljana moor cultural landscape.

Downloads

Download data is not yet available.
22. June 2016

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-912-1

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

978-961-254-911-4

Physical Dimensions

145 mm x 205 mm
Paperback