Georitem

32 Titles

Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute

This series publishes research studies in geography and related disciplines. It is primarily dedicated to comprehensive presentations of issues with a limited focus, and a prominent position is held by studies completed as part of institutional projects in Slovenia and abroad.

Details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A36

Online ISSN 2712-2646
Print ISSN 1855-1963

All Books

Sporna imena naselij v Sloveniji

Georitem 32
Drago Perko, Matjaž Geršič
13. May 2021

Družbeni učinki urbanega kmetijstva

Georitem 31
Jani Kozina, Mateja Šmid Hribar, Saša Poljak Istenič, Jernej Tiran, Nela Halilović
18. April 2019

Lastniki gozdov v Sloveniji

Georitem 30
Peter Kumer
15. February 2019

Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji

Georitem 29
Janez Nared, Jelka Hudoklin, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek
4. February 2019

Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani

Georitem 28
Jernej Tiran
19. December 2016

Okolju prijazno vedenje

Georitem 26
Katarina Polajnar Horvat
10. August 2015

Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji

Georitem 25
David Bole
25. February 2015

Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja

Georitem 24
Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran, Bojan Erhartič
25. August 2014

Geografija in rastlinska sukcesija. Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin

Georitem 23
Matjaž Geršič, Blaž Repe, Matej Blatnik, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Ana Seifert
26. February 2014

Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja. Enotni pristop in izbrana orodja

Georitem 22
Matija Zorn, Nika Razpotnik Visković, Peter Repolusk, Mateja Ferk
8. November 2013

Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij

Georitem 21
Nika Razpotnik Visković
18. April 2013

Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji

Georitem 20
Janez Nared, David Bole, Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković, Maruša Goluža, Matjaž Geršič, Petra Rus
18. December 2012

Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji

Georitem 19
Marjan Ravbar, Jani Kozina
18. June 2012

Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi

Georitem 18
Blaž Komac, Matija Zorn, Rok Ciglič
13. December 2011

Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana

Georitem 17
Mateja Ferk, Uroš Stepišnik
24. October 2011

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Georitem 16
Aleš Smrekar, Bojan Erhartič, Mateja Šmid Hribar
30. July 2011

Pokrajinske predstave o slovenski Istri

Georitem 15
Mimi Urbanc
4. May 2011

Prometna dostopnost v Sloveniji

Georitem 14
Jani Kozina
6. January 2011

Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji

Georitem 13
Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik
14. August 2009

Prostorska in razvojna vprašanja Alp

Georitem 12
Nika Razpotnik Visković, Mimi Urbanc, Janez Nared
1. June 2009

Dnevna mobilnost v Sloveniji

Georitem 11
Matej Gabrovec, David Bole
15. April 2009

Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji

Georitem 10
Janez Nared, Damjan Kavaš
15. April 2009

Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe

Georitem 9
Marjan Ravbar
25. February 2009

Zemeljski plazovi v Sloveniji

Georitem 8
Matija Zorn, Blaž Komac
29. January 2009

Gnojišča na Ljubljanskem polju

Georitem 7
Aleš Smrekar, Drago Kladnik
15. July 2008

Morfometrija površja Slovenije

Georitem 3
Drago Perko
20. December 2007

Geografski vidiki ustvarjalnosti

Georitem 6
Marjan Ravbar, David Bole
20. December 2007

Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane

Georitem 4
Aleš Smrekar, Drago Kladnik
28. November 2007

Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih

Georitem 5
David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Maja Topole
28. November 2007

Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane

Georitem 1
Aleš Smrekar
20. August 2007

Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen

Georitem 2
Drago Kladnik
20. August 2007