Thesaurus memoriae / Fontes

5 Titles

Zgodovinski inštitut Milka Kosa / Milko Kos Historical Institute

Knjižna zbirka Thesaurus memoriae izhaja v treh podzbirkah: DissertationesFontes in Opuscula. Podzbirka Dissertationes vsebuje izvirne znanstvene monografije o kulturni, gospodarski, politični in socialni zgodovini s poudarkom na slovenskih deželah in njihovi večplastni zgodovinski vpetosti v evropskem prostoru. Fontes je namenjena znanstvenim edicijam pisnih zgodovinskih virov vse od pozne antike do leta 1918 oz. do konca prve svetovne vojne. Gre tako za historiografske vire srednjega in novega veka kot so listine, urbarji in notarske knjige kot tudi za gradivo obdobij moderne dobe 19. in 20. stoletja, ki pomembno osvetljuje tako prelomne politične kot tudi gospodarske procese. V Opuscula so uvrščene znanstvene monografije, ki obravnavajo v kronološkem in prostorskem smislu nekoliko ožjo historiografsko problematiko.

The book collection Thesaurus memoriae, issued by the Milko Kos Historical Institute, is arranged in three series: Dissertationes, Fontes and Opuscula. The series Dissertationes comprises original scientific monographs on cultural, economic, political and social history, with an emphasis on the Slovenian provinces and their multi-layered historical embeddedness in the European area. The series Fontes is intended for scientific editions of written historical sources from the late Antiquity to 1918 or the end of the First World War. These include historiographical sources from the Middle Ages and the Modern Period, such as charters, urbaria and notary books, as well as materials from the 19th and 20th centuries that shed important light on crucial political and economic processes. The series Opuscula comprises scientific monographs that discuss the problems of historiography in a somewhat narrower chronological and spatial context.

Podrobnosti/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A21
Zgodovinski inštitut Milka Kosa / Milko Kos Historical Institute
Online ISSN 2712-3278
Print ISSN 2232-3422

All Books

Cover for Novejši urbarji za Slovenijo 2. Urbarji belopeškega gospostva Novejši urbarji za Slovenijo 2. Urbarji belopeškega gospostva
Thesaurus memoriae / Fontes Fontes 14

Janez Mlinar (ed.)
14. September 2018
Cover for Čas kolere. Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju Čas kolere. Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju
Thesaurus memoriae / Fontes Dissertationes 6

Katarina Keber
12. September 2007