Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

43 Titles

Inštitut za arheologijo / Institute of Archaeology

The series is composed of a selection of monographic and scientific papers presenting the results of investigations from the fields of archaeology, epigraphy and ancient history. The goal is, for the most part, to present each individual archaeological site or archaeological themes from the teritory of SE Alps and western Balkans.

Details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A09
Online ISSN 2670-5966
Print ISSN 1408-5208

All Books

Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43
Miha Milnar; Petra Leben-Seljak, Borut Toškan, Metka Culiberg
27. November 2020

Arheološka najdišča Ptuja / Archaeological sites of Ptuj. Panorama/Panorama

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 41
Jana Horvat, Branko Mušič, Andreja Dolenc Vičič, Anja Ragolič
31. March 2020

Srednjeveški Blejski otok v arheoloških virih / Medieval archaeology of Bled Island

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 42
Benjamin Štular (ed.)
16. March 2020

Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40
Jana Horvat (ed.), Irena Lazar (ed.), Andrej Gaspari (ed.)
11. February 2020

Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39
Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec
3. February 2020

Železnodobno naselje Most na Soči / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Razprave / Treatises

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34
Sneža Tecco Hvala (ed.), Janez Dular (ed.)
24. September 2018

Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36
Sneža Tecco Hvala (ed.)
27. July 2017

Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35 / Grobišče Župna cerkev v Kranju 1
Andrej Pleterski (ed.), Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
21. December 2016

Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age Settlement Pottery

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32
Lucija Grahek
16. September 2016

The Roman army between the Alps and the Adriatic

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 31 / Studia Alpium et Adriae 1
Jana Horvat (ed.)
16. September 2016

Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30
Sneža Tecco-Hvala (ed.)
21. June 2014

The Invisible Slavs. Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28
Andrej Pleterski
30. May 2013

Dolgoročne spremembe okolja 1

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 25
Maja Andrič (ed.)
27. July 2012

Spaha

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22
Anton Velušček (ed.)
27. July 2011

Arheološka najdišča Ptuja / Archaeological Sites of Ptuj. Rabelčja vas

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 20
Jana Horvat, Andreja Dolenc Vičič
24. January 2011

Mali grad. Visokosrednjeveški grad v Kamniku / High Medieval Castle in Kamnik

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 15
Benjamin Štular
3. March 2009

Rimsko steklo Slovenije / The Roman Glass of Slovenia

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 7
Irena Lazar
24. November 2003

Halštatske nekropole Dolenjske / Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6
Janez Dular
14. April 2003

Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu / Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5
Janez Dular, Irena Šavel, Sneža Tecco Hvala
21. December 2001